Dalam penyediaan kemudahan asas, penekanan harus diberikan kepada aspek kemudahsampaian. Merujuk  kepada Garis Panduan Kemudahan  Masyarakat JPBD , penekanan diberikan kepada aspek kemudasampaian (jarak) dan kawasan tadahan (jumlah penduduk). Mengikut garis panduan jarak efektif antara kampong dengan perletakan kemudahan masyarakat di mana jarak efektif yang disarankan adalah di antara 0.4km – 1.6km (iaitu 5 minit – 20 minit berjalan kaki). J

Kemudahan Masyarakat

K1k2

Kemudahan Pendidikan

k10k11

 Kemudahan Rekreasi

k5